GEZI PARK FOREVER

June 2013 düzenlendi kategorisi Falcılar
Türkiyenin ve Başbakanın falına bakıcak gonullu falcıların kehanetlerını beklıyorum.
OLDMAN

Yorumlar

 • Falcı arkdaslardan, fallarını beklıyorum.
 • OLDMAN
  Destenden 3 kart sectım
  asa yedılısı
  yıkılan kule
  ölüm
 • Öncelikle hepinize selam. Çektigim kartlardan şunları söylemek istiyorum ülkemizde bir kemigin çatırdamalarını bittigi bir net tarih göremiyorum kemigin çatlaması bitse çatlagın iyleşmesi aylar yıllar alıcaktır.Ki diyerbir tartaftan bakıldıgında çıkar kartımda sunu söylemek isterin bir baragın kapaklarını bozdular artık barajdaki basınc hiç bir zaman eskisi gibi baskı altında tutlamaz ya yeni baraj yapıp bu birikimi oraya taşımak lazım ki bu olay mükündegil yada bu baraj boşalana kadar beklemek lazım çok şey silnip gidicektir ama bu gidişlerde izler kalıcaktır.Diyer bir kartımdada şunu son olarak söylemek istiyorum her canlı ölümü tadıcak evet her dogan ölecek . Her kurulan yıkılıcak. Anlamak isteyen için çok ayrıntılı yazdım anlamayana zaten agır gelir Sitenin sen deli falcısından sevgilerle.... ;)
 • http://www.odatv.com/n.php?n=turkiyeyi-nasil-bir-gelecek-bekliyor-1506131200

  Hürriyet gazetesinden Aynur Tartan, ünlü astrolog Şenay Yangel’le konuştu ve Türkiye’nin geleceğini sordu.

  İşte o sorular ve yanıtları:

  “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz… Olaylar, yaşananlar, ekonomik dalgalanmalar… Tüm bunları önceden tahmin edebilir miydik? Evet edebilirdik. Ünlü astrolog Şenay Yangel, 10 Mayıs’ta yazdığı yazıyla tüm bunları tahmin etti. Peki şimdi ne olacak?

  Türkiye'nin burcu nedir?

  Türkiye’nin horoskopunda Güneş Akrep burcundadır. Yani Türkiye Akrep burcudur.

  Nasıl bir sürece giriyoruz?
  Sonbaharda normal seçim sürecini değiştirecek bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu konudaki en etkili faktör toplumsal olaylar. Önümüzdeki iki yıl oldukça sancılı bir dönem. Hükümetin değişmesi için birçok etken söz konusu olacak. Komşu ülkelerle yaşanacak gerginlikler ve savaş sinyalleri de yine bu sürecin işaret ettikleri arasında.

  Türkiye'yi, sanatçıları, liderleri, gençleri, bizleri neler bekliyor?

  Liderler iktidarda kalmayı arzulayacak ve bu yönde çaba sarf edecekler. Bu tavır da onları halk tarafından sevilmeyen kişilere dönüştürecek. Sanatçılar ve gençler yaklaşık üç yıl sürecek bir mücadelenin içine girecekler. Zamanla yavaş ama sürekli bir iyileşme yaşanacak. Bu yıl ağustos ayının ortalardan itibaren eylül ayı da dâhil olmak üzere bazı olumlu gelişmeler yaşanacak…


  Liderler gökyüzünden gelen mesajları nasıl değerlendirdiler?


  Gökyüzü, liderlerin mesajları tam olarak algılayamadıklarına işaret ediyor. Gökyüzü, bir rejim ya da bir liderin sonuna işaret olarak değerlendirilebilecek mesajlar veriyor. Bu işareti değişikliğe giden yolda girdiğimiz bir dönemeç olarak da değerlendirebiliriz.


  Güzel günler görecek miyiz?


  2016 yılından sonra istikrarlı ve yenilikçi bir süreç başlayacak. Hepimiz bu sürecin içinde yer alacağız. Seçimlerimize, tutumumuza ve tercihlerimize göre ya sınavı geçeceğiz ya da sınıfta kalacağız…

  Türkiye’nin nasıl bir yıldız haritası var?

  Türkiye’nin horoskopunu incelediğimde 2 yıl boyunca bir inşa sürecine gireceğimizi gördüm. Daha liberal ve müreffeh bir ülke olacağız.”

  ASTROLOG ŞENAY YANGEL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ

  10 Mayıs’ta meydana gelen Güneş tutulması daima yeni aydır.

  Dikkatli olunması gereken çok hassas bir süreç. Alışkanlıklarımızı, egomuzu ve ‘sadece ben haklıyım’ duygumuzu kontrol edip, adil ve anlayışlı davranarak hareket edersek yıkıcı etkileri olumlu enerjiye dönüştürebiliriz.

  21 Aralık 2012 ile girdiğimiz yeni dönem çıkardığımız haritalara göre bu tarihin uyanış dönemi olduğunun göstergesidir. Mayıs ayında ekonomide yaşanacak ani değişimler ve siyasi gerginlikler yine bu tutulmanın etkileri arasında.

  Türkiye’de siyasi gerginlikler ve gizli terörist örgütlerin saldırıları ile meydana gelebilecek acı olaylar yaşanabilir. Uluslararası siyasette yaşanacak gelişmeler ve halkı da içine alan kararların alınması gündemde yoğun tartışma yaratabilir.

  Hükümet ve halkı karşı karşıya getirebilecek olaylar söz konusu olabilir.

  Odatv.com
 • http://sozcu.com.tr/2012/gundem/gul-ile-erdogan-arasindaki-catlak-buyuyecek.html

  Ün­lü As­tro­log Rez­zan Ki­raz ye­ni yıl­da siyasileri ne­le­rin bek­le­di­ği­ni anlattı. Erdoğan ve Gül küsecek, Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu yük­se­le­cek.
  NİL SOYSAL
  2013’ün şanslısı Kılıçdaroğlu olacak. Baş­ba­kan-Cum­hur­baş­ka­nı arasında yaşanan genginlik daha da artacak.
  FIRSATLAR PEŞ PEŞE GELECEK
  Yay bur­cun­da­ki CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 2013 yılının en şans­lı siyasi li­de­ri olacak. Şans yı­lın ikin­ci yar­sın­da be­lir­gin­le­şe­cek. Çün­kü; Yen­geç bur­cun­da­ki Ay, Jü­pi­ter ile ka­vu­şa­cak. Bu ka­vuş­ma­da Sa­türn de Jü­pi­ter ile mü­kem­mel bir açı ya­pa­cak. As­tro­lo­ji­de Sa­türn bil­ge­lik de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la, Kı­lıç­da­roğ­lu yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan son­ra, hat­ta bel­ki de yı­lın so­nu­na doğ­ru çok iyi bir sta­tü ka­za­na­cak.
  YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
  CHP lideri Kı­lıç­da­roğ­lu için ade­ta ye­ni bir dö­nem baş­la­ya­cak. Uzun­ca bir sü­re­dir yo­lun­da git­me­yen iş­ler, ço­rap sö­kü­ğü gi­bi yo­lu­na gi­re­cek. Ye­ni fır­sat­lar bir­bi­ri pe­şi sı­ra ge­le­cek. CHP li­de­ri özel­lik­le yı­lın son ay­la­rın­da bir hay­li ra­hat­la­ya­cak. Üs­te­lik bu ra­hat­la­ma uzun so­luk­lu ola­cak.
  SANCILI BİR SÜREÇ OLABİLİR
  Tür­ki­ye­’de yö­ne­ti­ci kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız za­man il­ginç bir gö­rü­nüm var. Ak­rep bur­cun­da olan Tür­ki­ye­’nin, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Za­ten Ab­dul­lah Gü­l’­ün do­ğum gü­nü de Cum­hu­ri­ye­t’­in ilan edil­di­ği gün olan 29 Ekim. Do­la­yı­sıy­la Abdullah Gü­l’­ün ha­ri­ta­sı; Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı ile gü­ne­şi gü­ne­şi­ne ça­kı­şı­yor. Bu de­re­ce uyum­lu bir gös­ter­ge var. Ba­lık bur­cun­da­ki Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ha­ri­ta­sın­da 9 de­re­ce Sa­türn var. Bu ha­ri­ta­da­ki Sa­türn Ak­rep bur­cun­da du­ru­yor. Ak­rep bur­cu olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün gü­ne­şi ile Sa­türn ka­vu­şum ya­pı­yor. Bu­ra­da­ki Sa­türn ve gü­neş ka­vu­şu­mu­nu gü­neş tu­tul­ma­sı gi­bi de dü­şü­ne­bi­li­riz. İyi yo­rum­lan­ma­sı ge­re­ken bir şey­dir. Çün­kü de­ği­şi­mi ve do­la­yı­sıy­la ye­ni­lik­le­ri ge­ti­rir ve o sü­reç san­cı­lı da ola­bi­lir. İş­te böy­le ba­kar­sak; bu dö­nem­de Baş­ba­kan Erdoğan ve Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül bir­bir­le­riy­le ters dü­şe­bi­lir­ler. Ama bu da as­tro­lo­jik açı­dan fe­na bir gös­ter­ge de­ğil. Böy­le ol­ma­lı ki; den­ge ku­rul­sun.
  2013 TÜRKİYE İÇİN ZOR BİR YIL OLACAK!
  Tür­ki­ye­ yıl ba­şın­da zor bir dö­ne­me gi­re­cek. Ha­zi­ran son­ra­sı ise yeni bir sü­re­ç baş­la­ya­cak. Kök­lü de­ği­şik­likler ya­şa­na­cak.
  GÜÇ SAVAŞLARI ÇIKACAK
  As­tro­lo­ji­de yer al­tı dün­ya­sı­nın efen­di­si ve Ha­de­s’­in bek­çi­si di­ye ta­nım­la­nan Plü­ton, iki yıl ön­ce Yay bur­cun­dan ay­rıl­dı, Oğ­lak bur­cu­na geç­ti. 10-15 yıl ka­dar de­vam ede­cek olan bu sü­re­cin et­ki­le­ri­ni 2013’te da­ha yo­ğun his­set­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Plü­ton Yay bur­cun­da iken; vic­dan, mer­ha­met ve din kav­ram­la­rı öne çık­mış­tı. Din­sel te­rör et­ki­li ol­muş, İkiz Ku­le­ler de Plü­ton Yay bur­cun­day­ken yı­kıl­mış­tı. Bu dö­nem bit­ti. Şim­di ye­ni bir dö­ne­me gir­dik.
  HEM SİYASET HEM EKONOMİ
  Tür­ki­ye Ak­rep bur­cun­da. Mi­to­lo­ji­de sa­vaş tan­rı­sı ola­rak bi­li­nen Mars Ak­rep bur­cu­na gel­di. Ama Sa­türn de Ak­rep bur­cun­da şim­di. As­tro­lo­ji­de Sa­türn sı­nır­la­ma­lar ve en­gel­le­me­ler an­la­mı­na ge­lir. Bun­lar öy­le en­gel­ler­dir ki; taş­laş­mış, kris­ta­li­ze ol­muş, ade­ta irin­leş­miş so­run­la­rı çağ­rış­tı­rır. Ar­tık bu iri­nin çö­zül­me­si ge­re­ki­yor. Ama Ak­rep bur­cu­na ge­len Sa­türn, ay­nı za­man­da gü­ne­şin de çok ya­kı­nın­da. Gü­neş­le ka­vu­şu­yor. Bu da şu an­la­ma ge­li­yor; 2013’ün Mar­t’­ına ka­dar Tür­ki­ye­’yi si­ya­si ve eko­no­mik açı­dan zor gün­ler bek­li­yor. Tür­ki­ye­’nin te­pe nok­ta­sın­da Ura­nüs var. Bu ile­ri­ci­li­ği gös­te­ri­yor. O ne­den­le Tür­ki­ye­’nin ha­ri­ta­sın­da hiç­bir şe­kil­de bir ge­ri­ye gi­diş söz ko­nu­su de­ğil. Mart 2013’ten son­ra ve özel­lik­le de yı­lın ikin­ci­si ya­rı­sı Tür­ki­ye için par­lak gö­rü­nü­yor. Plü­ton şu an­da 7-8 de­re­ce­ler­de. 2013’ün so­nu, hat­ta bel­ki de 2014 ba­şın­da 12 de­re­ce­le­re gel­di­ğin­de or­tak­lık­lar evi­ne gi­ri­yor. Bu­nun an­la­mı da; or­tak­lık­lar ve iki­li iliş­ki­ler açı­sın­dan çok bü­yük bir de­ği­şim baş­lı­yor. Plü­ton, Plü­to­n’­a kar­şı ge­li­yor. Bu kar­şı­laş­ma­nın Tür­ki­ye­’nin şans üç­ge­niy­le de il­gi­si var. Bek­le­nil­me­yen, çok kök­lü bir de­ği­şim gö­rü­nü­yor. Ül­ke­nin gö­rün­tü­sü de­ği­şi­yor. Ama te­pe nok­ta­da Ura­nüs dur­du­ğu için, ge­ri­ye doğ­ru bir ha­re­ket yok. Hep ile­ri­ye doğ­ru bir gi­diş var.
  SEL FELAKETLERİNE DİKKAT
  Bu dö­nem­de su önem­li bir gös­ter­ge. Çün­kü Mars da ak­rep bur­cun­da, Sa­türn de. Tür­ki­ye’nin bur­cu da Ak­rep. Ak­rep bur­cu su gru­bun­da. Ay­rı­ca Tür­ki­ye­’nin te­pe nok­ta­sı da su gru­bu. Baş­ba­kan Ba­lık, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Bu il­la­ki su­dan ge­le­cek fe­la­ket di­ye yo­rum­lan­ma­ma­lı. Ama sel gi­bi su­dan ge­le­cek fe­la­ket­le­re kar­şı da ted­bir­li ol­mak­ta fay­da var.
  DEPREM GÖRÜNMÜYOR AMA
  Tür­ki­ye­’nin 2013 ha­ri­ta­sın­da ra­hat ne­fes al­dı­ra­cak bir gös­ter­ge ise dep­rem­le il­gi­li. 2013’te as­tro­lo­ji­ye gö­re bir dep­rem gö­rün­mü­yor. Mart ayı­na ka­dar ge­çe­cek sü­reç­te en bü­yük teh­li­ke; ateş­le il­gi­li. Çün­kü Mars ateş de­mek. Yan­gın­lar ve ani pat­la­ma­lar ola­bi­lir.
  AMERİKA RAKİPSİZ OLMAYACAK JAPONYA DÜNYAYA HÜKMEDECEK
  Oğ­lak bur­cun­da­ki Plü­ton, tüm dün­ya ül­ke­le­ri­nin ko­num­la­rı­nı ya­kın­dan et­ki­le­ye­cek. Dün­ya­nın en bü­yük gü­cü bugün Ame­ri­ka. Bel­ki bu da de­ği­şe­cek. Yen­geç bur­cun­da­ki Ame­ri­ka; ar­tık ra­kip­siz ol­ma­ya­cak. As­tro­lo­ji­ye gö­re; bu dö­nem­de Ame­ri­ka­’yı Ko­va bur­cu­nun et­ki­si ko­ru­ya­cak. Dik­kat edin; Ame­ri­ka Yen­geç bur­cun­da­ ama ye­min tö­ren­le­ri şu­bat ayın­da, ya­ni Ko­va bur­cun­day­ken ya­pı­lır. Bu dö­nem­de Ja­pon­ya­’ya dik­kat! Ja­pon tek­no­lo­ji­si ye­ni­den öne çı­ka­cak. Ja­pon­ya­’nın önü açı­la­cak. Ja­pon­lar; dün­ya­ya hük­met­me­ye ha­zır­la­nı­yor­lar. Bel­ki bu 2013’te ol­ma­ya­cak. Ama Plü­to­n’­un Oğ­lak bur­cun­da sey­ret­ti­ği bu dö­nem için­de bu­nu gö­re­ce­ğiz.
 • #direnfal :)
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .